Een samenlevingsovereenkomst. Waarom is dit belangrijk?

24 mei 2023 | De samenlevingsovereenkomst, ook wel samenlevingscontract genoemd, is een contract dat wordt opgesteld wanneer twee personen gezamenlijk een woning kopen. Dit document legt de rechten en plichten van de partijen vast, zodat er geen onduidelijkheid ontstaat over wie verantwoordelijk is voor wat. Als je als samenwonenden niks vastlegt dan is er wettelijk ook niets geregeld. Voor gehuwden en geregistreerd partners gelden daarentegen de regels van het familierecht.

Het opstellen van een samenlevingsovereenkomst

Wanneer twee of meer personen gezamenlijk een woning kopen, worden zij vaak samen eigenaar van de woning. Dit betekent dat zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de hypotheek, de onderhoudskosten en de verkoop van de woning. Echter kan dit wel tot problemen leiden als er onenigheid ontstaat tussen de partijen. Een samenlevingsovereenkomst kan hierbij helpen. In dit document worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de verdeling van de kosten, de verantwoordelijkheden van de partijen en de regels voor verkoop of verhuur van de woning. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk wat er van hen verwacht wordt en kan er voorkomen worden dat er onenigheid ontstaat.

Het is verstandig om een samenlevingsovereenkomst op te stellen voordat de woning wordt gekocht. Zo voorkom je dat er problemen ontstaan tijdens de aankoop of later tijdens het bezit van de woning. Daarnaast kan een samenlevingsovereenkomst ook helpen bij een eventuele verkoop of verhuur van de woning, omdat hierin afspraken zijn gemaakt over hoe deze situatie aangepakt moet worden. Bij het opnemen van het vergoedingsrecht in de overeenkomst maak je ook afspraken over het eigen geld wat geïnvesteerd wordt in de gezamenlijke woning wat ook in de toekomst privé vermogen blijft.

Wat is het verblijvingsbeding?

Het verblijvingsbeding kan een onderdeel zijn van een samenlevingscontract en is een afspraak tussen de co-eigenaren van een woning over wie er mag wonen in de woning en voor hoe lang. Dit beding is vaak van toepassing wanneer meerdere personen samen een woning kopen, bijvoorbeeld partners, een groep vrienden of een gezin met volwassen kinderen. Met het verblijvingsbeding wordt vastgelegd wie er in de woning mag wonen en voor hoe lang. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat bepaalde co-eigenaren de woning als hun hoofdverblijf beschouwen, terwijl andere co-eigenaren de woning als tweede verblijf beschouwen. Hierdoor wordt voorkomen dat een co-eigenaar onverwacht wordt verrast door iemand anders die zich in de woning vestigt.

Het verblijvingsbeding kan ook andere regels bevatten, zoals regels over huisvesting van huurders, regels over verkoop van de woning of regels over verhuur van de woning. Dit kan verder aangevuld worden met regels omtrent de kosten van de huishouding en hoe deze betaald worden. Het is belangrijk om dit beding goed af te stemmen met alle betrokkenen en om het beding op te nemen in het samenlevingscontract. Zo kan er voorkomen worden dat er conflicten ontstaan over de bewoning van de woning in de toekomst.

Wat gebeurt er met de woning bij overlijden?

Wanneer een co-eigenaar overlijdt en er een samenlevingsovereenkomst bestaat tussen de co-eigenaren, dan is het belangrijk om te weten hoe de eigendom van de woning wordt behandeld in het geval van overlijden. Dit zal afhangen van de specifieke afspraken die zijn gemaakt in de samenlevingsovereenkomst.

  • Soms kan in de samenlevingsovereenkomst bepaald worden dat de eigendom van de woning automatisch overgaat op de overige co-eigenaren wanneer een co-eigenaar overlijdt. In dit geval zal de overledene geen erfgenamen hebben voor de woning.
  • In andere gevallen kan de samenlevingsovereenkomst bepalen dat de eigendom van de woning overgaat op de erfgenamen van de overledene. Erfgenamen zullen in dit geval beslissen of zij de woning willen behouden of verkopen.
  • Soms kan de samenlevingsovereenkomst ook een optie voor de overige eigenaren bevatten om de aandeel van de overleden eigenaar te kopen. Hierdoor kunnen de overige eigenaren voorkomen dat een onbekende derde partij in de woning komt wonen.

Het is dus belangrijk om de samenlevingsovereenkomst goed te lezen en te begrijpen, zodat je weet hoe de eigendom van de woning wordt behandeld in het geval van overlijden van een co-eigenaar.

Meer informatie

In samenwerking met een notaris kan een samenlevingsovereenkomst opgesteld worden, die juridisch gezien bindend is. Dit geeft een extra garantie voor de betrokken partijen.

Neem contact met ons op wanneer je meer wilt weten over je financiële mogelijkheden om samen een huis te kopen.